■Bayazid masjid , Bistam
1990s.
 

■Shah i Zindah, Samarqand
1990s.
 

■Shah i Zindah, Samarqand
.